PTA

PTA- Parent Teacher Association

Parent teacher association (PTA) är den officiella länken mellan vårdnadshavare och skolan och som vårdnadshavare är du automatiskt medlem. PTA berör de delar av verksamheten som är gemensamma för vårdnadshavarna och skolan. PTA är ett forum där rektorer, head of year, elevråd, PTAs styrelse och representanter tillsammans diskuterar utveckling, förändring och arbetar för en positiv utveckling med fokus på eleverna.

PTA främjar även den sociala miljön genom att medverka eller arrangera aktiviteter i samverkan med skolan. Arrangemangen syftar till att elever, vårdnadshavare och skola träffas och lär känna varandra på ett enkelt, inkluderande och prestigelöst sätt.

Ekonomiskt stöd En frivillig avgift på 80 kronor per familj och skolår används för att finansiera aktiviteter för studenterna. Eventuella ytterligare bidrag välkomnas varmt! Plusgiro 630302-8, Bankgiro 205-7545 eller Swish 070-935 38 60. Bidrag kan vara anonyma om så önskas.

Vill du vara aktiv i PTA? Kontakt oss gärna så berättar vi mer!

Följ PTA på SchoolSoft: iesgothenburgpta@gmail.com och Facebook: IES Gothenburg PTA

PTA

Parent teacher association (PTA) is the official link between guardians and school and as a guardian you are automatically a member. PTA cover activities that are common to guardians and the school. PTA is a forum where principals, head of year, student council, PTA board and representatives together discuss development, change and work for positive development for the students.

PTA also promotes the social environment by participating in or arranging activities in collaboration with the school. The organizational agenda aims at students and guardians and schools meet and get to know each other in a simple, inclusive and prestigeless way.

Financial support A voluntary fee of SEK 80 per family and school year is used to fund activities for the students. Any additional contributions are warmly welcomed! Plusgiro 630302-8, Bankgiro 205-7545 or Swish 070-935 38 60. Contribution may be anonymous if desired.

Do you want to be active in PTA? Please contact us and we will tell you more!

Follow PTA on SchoolSoft, iesgothenburgpta@gmail.com and Facebook: IES Gothenburg PTA